Psychologie · Aanmelden, werkwijze, behandelmethoden en e-health, samenwerking en openingstijden

U kunt zich telefonisch aanmelden via 06-40882096.

U kunt ook meteen het Aanmeld-Formulier invullen

Of u kunt contact opnemen via het contactformlier


Werkwijze Generalistische Basis GGZ: 

U heeft zich aangemeld voor hulp door een psycholoog in de GBGGZ (Generalistische Basis GGZ). In de keten van hulp heeft u waarschijnlijk al contact met uw verwijzer gehad en een verwijsbrief ontvangen (als het om verzekerde zorg gaat). Uw verwijzer heeft dan informatie met mij uitgewisseld over het vermoeden van een diagnose, de ernst, het risico, de complexiteit en het beloop van uw klachten. Mijn manier van werken kenmerkt zich primair door een praktische en klachtgerichte werkwijze. Mijn doel is u te helpen en in een beperkt aantal sessies te komen tot verbetering van uw situatie. Dit doen we samen waarin stimulering van uw zelfredzaamheid van belang is. Wanneer dat nodig is, zullen achterliggende problemen in de behandeling worden betrokken. Het eerste en soms ook nog het  tweede contact betreft diagnostisch contact en heeft als doel kennis te maken met elkaar en een voorlopige inschatting te maken van uw hulpvraag. Ik kijk met u of de hulpvraag binnen het kader van de GBGGZ valt (mocht dit niet zo zijn dan moet ik u terug verwijzen naar uw verwijzer). Als de hulpvraag wel binnen het kader van de GBGGZ valt, wordt aan het einde van het eerste of tweede contact een advies geformuleerd en een behandelplan gemaakt waarin ieders verantwoordelijkheden beschreven staan. Het behandelplan gaat uit van een zorgvraagtype die informatie geeft over uw zorgvraag. Daarin meegenomen worden de ernst, het risico, de complexiteit en het beloop van klachten. U dient zich niet alleen in het behandelplan te herkennen, het moet een gezamenlijk produkt zijn.

De wachttijden worden apart vernoemd op mijn site onder het kopje Psychologie: wachtlijst.


Wat is zorgvraagtypering:

Elke client is uniek maar verschillende clienten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose wordt wel gesteld maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand noidig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen clienten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. Om de zorgvraagtypering inzichtelijk te maken werken alle psychologen vanaf 2022 met vragenlijsten rondom deze zorgvraagtypering. Deze lijsten vult de hulpverlener in aan de hand van de aangegeven klachten en problemen. Er zijn 8 zorgvraagtypen. In de  generalistische basis ggz worden de zorgvraagtypen 1 tot en met 4 gebruikt. In de gespecialiseerdere ggz de zorgvraagtypen 5 tot en met 8. Op basis van de vragenlijsten die de hulpverlener invult, bepaalt hij/zij welk zorgvraagtype het beste bij u past. Dat geeft infotmatie over de verwachte behandelinzet en dit dient ook op de factuur van de behandeling  vermeld worden. 

Het daarnaast gemaakte behandelplan geeft weer welke behandeling er met u afgesproken is op grond van de diagnose.


Behandelmethoden binnen mijn werkwijze:

Een psycholoog die in de GBGGZ werkt, is net als uw huisarts, dicht bij u in de buurt. Deze is gespecialiseerd in behandelingen van korte duur en is direct bereikbaar. Daarnaast geeft hij deskundige hulp en gaat vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om. Niets van wat u vertelt, komt zonder uw toestemming naar buiten. De behandelingsvormen van de psycholoog in de GBGGZ zijn er op gericht om u niet alleen goed, maar ook snel te helpen. De behandelingen zijn in het algemeen kortdurend, klachtgericht en persoonlijk.


Behandelmethoden en e-health:

Wat betreft behandelmethoden, wordt gewerkt met o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR, ACT, oplossingsgerichte therapie en onderdelen uit de dialectische gedragstherapie. Deze behandelmethoden worden veelal ondersteund met online/E-health consulten. Met E-health wordt bedoeld een digitale ondersteuning van de behandeling in de vorm van online behandelelementen (modules, oefeningen etc.) om uw geestelijke gezondheid, naast gesprekken, te ondersteunen. De aangeboden E-health toepassingen worden gebruikt bij angstklachten, depressie, acceptatieproblematiek en zelfbeeldproblematiek. E-health wordt gebruikt in blended-care vorm, dat wil zeggen als ondersteuning van de behandeling en aanvullend op de gesprekken. E-health geeft u de mogelijkheid om meer invloed op uw herstel te hebben; u hoeft daarmee niet te wachten op het volgende gesprek om gericht bezig te zijn met uw klachten.

Psychologenpraktijk Nelissen beschikt over een patientenportaal inclusief e-consult.


Samenwerking

Psychologenpraktijk Nelissen werkt samen met andere partners en disciplines in de Generalistische Basis GGZ (voorheen eerste lijn) en de Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (voorheen tweede lijn) waar het in het het belang kan zijn van uw hulpverlening en alleen als u daar goedkeuring voor geeft. Gedacht kan dan worden aan gegevens opvragen bij een eerdere hulpverlener of ook informatie verstrekken aan een andere hulpverlener die bij mij informatie over u opvraagt. Maar daarnaast kan er ook, met uw instemming, tussentijds in uw behandeling met uw huisarts of andere betrokken hulpverleners informatie uitgewisseld worden over behandeling en diagnostiek.

Gerichte lokale samenwerking met verschillende huisartsenpraktijken vindt plaats in de vorm van een samenwerkingsverband waarin een aantal keren per jaar casuistiek en andere ontwikkeltrajecten in de generalistische basis ggz besproken wordt. Daarnaast is er waar nodig samenwerking met andere lokale partners in de gezondheidszorg zoals Veilig Thuis, Mednetwerk, Topaze, Thuiszorg etc..


Openingstijden:

Psychologenpraktijk is op alle werkdagen geopend voor behandeling van 8.00 - 15.00 uur. Zie ook bij het kopje Informatie: beschikbaarheid en bereikbaarheid.