Privacy

Algemeen

Het privacy beleid van Psychologen- en Mediatiopraktijk Nelissen is op twee manieren vormgegeven. Onderstaand treft u een een privacyverklaring aan, een praktische uitwerking welke belangrijk is voor u om te weten hoe Psychologen- en Mediationpraktijk Nelissen concreet omgaat met persoonsgegevens, welke gegevens nodig en noodzakelijk zijn voor een goede dienstverlening en wat uw rechten zijn.

Naast de privacyverklaring heeft Psychologen-en Mediationpraktijk Nelissen ook een Privacy Protocol opgesteld hetgeen praktische en technische maatregelen bevat vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking om de privacyverklaring zo optimaal mogelijk te laten zijn. Het Privacy Protocol is voor u naar wens in te zien op de praktijk. 


Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is niet alleen van toepassing voor alle clienten van Psychologen- en Mediationpraktijk Nelissen maar ook als u eerder client bent geweest of wilde worden.


Persoonsgegevens

Het verzamelen van persoonsgegevens is van alle tijden. Juist in deze tijd hebben we gezamenlijk besloten om nog meer zorgvuldigheid te betrachten daar waar het gaat om het gebruik van persoonsgegevens. 

Om goede zorg te kunnen leveren vezamelt Psychologen- en Mediationpraktijk Nelissen een aantal persoonsgegevens van u. Dit is nodig voor een goede behandeling maar ook diensten te kunnen factureren. Ook zijn sommige persoonsgegevens nodig daar waar ander specialisten worden ingeschakeld of waar wordt doorverwezen. Dit gebeurt uitsluitend met uw toestemming en deze kunt u geven in het afsprakenformulier tijdens de eerste bijeenkomst.

Alle gegevens van medische dossiers dienen 15 jaar bewaard te worden, daarna dienen zij te worden vernietigd. Psycholoigen- en Mediationpraktijk Nelissen is 'verwerkingsverantwoordelijke' voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens in die tijd.


Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn die gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn diverse soorten persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, facturatie en verwijzingen. Wanneer u zich bij Psychologen- en Mediationpraktijk Nelissen aanmeldt, vragen wij naar uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, BSN-nummer, mogelijk dossier van eerdere behandeling, e.d. maar ook naar gegevens omtrent behandeling en onderzoek hetgeen vastgelegd wordt in uw dossier. Deze gegevens zullen ook in het electronische dossier worden vastgelegd evenals gegevens over behandelplan, rapportages en contactmomenten. De gegevens die verwerkt worden, worden verzameld, bewaard, gebruikt en geraadpleegd en gedeeld met uw verwijzer als u daar toestemming voor heeft gegeven. Voor deze verwerking hebben wij uw expliciete toestemming nodig. Zonder deze toestemming kunnen wij u niet goed van dienst zijn daar zowel alle zorgverzekeraars maar ook ons overkoepelend orgaan, het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) de gevraagde gegevens van ons eisen (een medisch dossier) en ook nodig zijn om kwalitatief goede zorg te kunnen bieden.


Hoe gaan wij als verwerkingsverantwoordelijkeid met uw gegevens om

Privacygevoelige informatie als een BSN-nummer dient u aan het begin van de behandeling op te geven zodat wij dat op uw indentiteitsbewijs kan controleren. Indien u eerder in behamdeling bent geweest, is het soms wenselijk informatie van de vorige behandelaar te ontvangen. Of omgedraaid kan het nodig zijn dat wij u naar een andere specialist doorverwijzen. Wij zullen in alle gevallen zorgvuldig met uw gegevens omspringen en alleen de meest benodigde gegevens verwerken. Ook worden er gegevens verwerkt in het declaratieverkeer met zorgverzekeraars of als u zelf een nota krijgt. Op de factuur staan uw NAW gegevens (naam, adres, woonplaats en een specificatie van de behandeling. Ook deze gegevens worden verzameld en ondergebracht in de debiteurenadministratie. Als een rekening na enkele herinneringen niet wordt betaald, zullen er ook persoonsgegevens gedeeld worden met een incassobureau. Als psychologenpraktijk mogen zorgverzekeraars ons controleren, het betreft dan een materiele controle of wij voldoen aan bepaalde eisen. Ook hierbij staat de privacy van u voorop.

Psychologen- en Mediationpraktijk Nelissen is verplicht om incidenten rondom persoonsgegevens te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld zijn als, ondanks alle maatregelen rondom privacy, uw gegevens niet in de beveilgde omgeving blijven en een datalek ontstaat, bijvoorbeel bij hacking. Als daarmee uw rechten en vrijheden in het geding komen, wordt u zo snel mogelijk hiervan op de hoogte gebracht.

Tenslotte worden uw gegevens ook gedeeld met een ICT-bedrijf, de 'verwerker'. Met dit bedrijf is er een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin opgenomen is hoe de privacy van u gewaarborgd is. Er zijn allerlei technische maatregelen getroffen om de privacy te optimaliseren. Deze zijn beschreven in het al genoemde privacy protocol.


Uw rechten

U heeft recht op inzake van het medisch dossier en een afschrift daarvan. Aantekeningen vallen hier niet onder. Gegevens van anderen worden onzichtbaar gemaakt.

U heeft ook het recht om informatie (bijvoorbeeld een second opinion) in het dossier toe te voegen, onjuiste persoonsgegevens te corrigeren.

Naast aanvulling heeft u ook het recht op verwijdering van gegevens. In sommige gevallen is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld als een ander belang strijdig is met verwijdering (o.a. wettelijke voorschrifte, rechtszaken ).

Tenslotte heeft u ook het recht op informatie, beperking of verzet van de gegevensverwerking en kunt u, indien nodig, een klacht bij ons indienen aangaande uw gegevensverwerking. Levert dit niet het gewenste resultaat op dan kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.